ગ્લાસ્ગોની વેસ્ટ જ્યોર્જ સ્ટ્રીટની પાર્ક ઇન હોટલ પર શુક્રવારે તા. 29ના રોજ બપોરે 1-30 કલાકે એક હુમલાખોરે છરા વડે હુમલો કરી પોલીસ અધિકારી, હોટેલના...