પ્રશ્નઃ જૂની અને નવી પેઢી આજના દિવસે તીવ્રતમ મતભેદ ધરાવતી હોવાનું લાગે છે. જૂની પેઢીનો અનુભવ અને યુવા પેઢીની ઉર્જા સાથેમળીને કેવી રીતે કાર્યરત...
પ્રશ્નકર્તા - આ જગતમાં થઇ રહેલા બધા ગુનાને કોઇ કેવી રીતે સહન કરી શકે? સદગુરુ - ગુનાને સહન કે સાંખી લેવાનો પ્રશ્ન જ ઉદભવતો નથી....
પ્રશ્નકર્તાઃ સામાન્ય માનવી ચોક્કસ પ્રારબ્ધ સાથે જન્મતો હોય છે પરંતુ કૃષ્ણ, શીવ કે તમારા કિસ્સામાં શું? શું તમારા પ્રારબ્ધ વિસરર્જિત હતા? આમછતાં ભગવાને પણ...
પ્રશ્નકર્તા - નમસ્કાર, સદ્્ગુરુ, મે તમને એમ કહેતા સાંભળ્યા છે કે જેનો આપણને અનુભવ ના હોય તેવી વાતને માનવી કે ના માનવી તે કેવી...
આશરે 500 વર્ષ પૂર્વે એક સમય એવો હતો બધાને ભારત આવવાનું મન થતું હતું. વાસ્કો-ધ-ગામા કોલમ્બસ હોય કે અન્ય કોઇ પણ હોય ગમે તેવા...
તમારા જીવનની પ્રત્યેક પળે, તમે જે કાંઇ કરો અથવા કાંઇ ના કરો પરંતુ તમારું કર્મ તો અલોપ થતું જ જાય છે. સમસ્ત જીવન પ્રક્રિયા...
જે પળે આપણે 'દૈવી' શબ્દ ઉચ્ચારીએ છીએ તે જ ક્ષણે મોટા ભાગના લોકો ઉપર જુએ છે કારણ કે દૈવી કે દિવ્યશક્તિ ઉપર છે તેમ...
પ્રશ્ન-1 આપણી યાદશક્તિને વધારવા આપણે ક્યા પગલાં ભરી શકીએ અને પરીક્ષાના ભયથી મુક્ત કે તેમાંથી કઇ રીતે ઉગરી શકાય? સદ્્ગુરુ - પરીક્ષાનો ભય? તમે આજ...
પ્રશ્ન-1 મને દમ, નાક બંધ થઇ જવું અને સાઇનસ જેવી તકલીફ હોઇ આધ્યાત્મિક પ્રક્રિયાને અનુસરવામાં મને અવરોધ નડે છે. હું શું કરી શકું? સદ્્ગુરુ -...
આપણે વર્ષના તે સમય ઉપર ઉભા છીએ જેને આધ્યાત્મિક માર્ગીઅો અત્યંત નોધપાત્ર અને મહત્ત્વનો ગણે છે માર્ગઝ્્હી 16મી ડીસેમ્બરથી શરૂ થતો તમિળ મહિનો છે...